LIKVIDÁCIA AZBESTU NAVIGÁCIA

PREČO LIKVIDÁCIA AZBESTU S NAMI?

1. Bezpečnosť pri práci s azbestom.
2. Profesionálne! Záleží nám na mene.
3. Používame najmodernejšiu techniku.
4. Máme dlhodobé skúsenosti.
5. Neustále sa vzdelávame v oblasti likvidácie azbestu.

GALÉRIA & REFERENCIE

CENA LIKVIDÁCIE & SLUŽBY

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu:

LIKVIDÁCIA AZBESTU NAVIGÁCIA

PREČO LIKVIDÁCIA AZBESTU S NAMI?

1. Bezpečnosť pri práci s azbestom.
2. Profesionálne! Záleží nám na mene.
3. Používame najmodernejšiu techniku.
4. Máme dlhodobé skúsenosti.
5. Neustále sa vzdelávame v oblasti likvidácie azbestu.

GALÉRIA & REFERENCIE

CENA LIKVIDÁCIE & SLUŽBY

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu:

Likvidácia azbestového POTRUBIA v stupačkách

Azbest sa dnes nachádza na mnohých miestach- neraz bez toho, aby sme o tom vôbec tušili. V minulosti bol používaný ako univerzálny materiál, akýsi predchodca sadrokartónu a výborný tepelný izolant, a tak ho možno nájsť v domoch i v bytoch, vo vodovodných rozvodoch a kanalizácii v bytových jednotkách. A práve likvidácia azbestu v bytových domoch a panelákoch je dnes najžiadanejšou službou pri jeho likvidácii všeobecne.

Postupom času sa ukázalo, že azbest značí pre ľudské zdravie obrovskú hrozbu. Uvoľňuje sa nielen vplyvom otrasov, poškodzovania povrchov či zvetrávania, ale aj pôsobením času (korózia), a to obzvlášť pri azbestových rúrach v našich domovoch.

Likvidácia azbestu, azbestového potrubia v stupačkách bytoviek a panelákov si vyžaduje zásah odborníkov. Je realizovaná extrémne opatrne a za sprísnených bezpečnostných opatrení, keďže táto forma azbestových rozvodov je lokalizovaná spravidla v zaľudnených oblastiachViac informácií o cenách, ako aj a postupe likvidácie azbestového POTRUBIA v stupačkách nájdete tu:

Viac informácií o cenách a postupe likvidácie azbestového POTRUBIA v stupačkách tu:

LIKVIDÁCIA AZBESTOVÝCH STRIECH (KRYTÍN)

Likvidácia azbestu zo striech budov sa realizuje veľmi často. Pre svoje vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti sa totiž v minulých rokoch azbest hojne využíval pri stavbe budov a ako súčasť krytinových materiálov. Problémom je, že azbestová krytina má tendenciu vo vonkajšom prostredí pod vplyvom poveternostných podmienok pomerne rýchlo korodovať, pričom sa drobné karcinogénne častice azbestu postupne dostávajú do ovzdušia. Sú veľmi ľahké a pri správnom vetre dokážu prekonať veľké vzdialenosti. Zvyšuje sa tak riziko vdýchnutia nebezpečných vlákien človekom- a to nablízku, ale aj v niekoľkokilometrovej vzdialenosti.

Pri likvidácií azbestových krytín vždy postupujeme vysoko profesionálne, mimoriadne citlivo a opatrne, so zreteľom na možné nebezpečenstvo rozptýlenia azbestových častíc do voľného ovzdušia. Viac informácií o cenách a postupe likvidácie azbestových STRIECH (krytín) si prečítate tu: Viac informácií o cenách a postupe likvidácie azbestových STRIECH (krytín) tu:

LIKVIDÁCIA AZBESTU V PRIEMYSELNÝCH STAVBÁCH

Pri priemyselných stavbách sa môžeme s azbestom stretnúť pri protipožiarnych nástrekoch, tesneniach zariadení, interiérových priečkach, strešných krytinách a pod. K procesu likvidácie azbestu v PREMYSELNÝCH STAVBÁCH sa pristupuje individuálne prípad od prípadu; pretože postup práce sa odvíja od druhu použitia azbestu v danej filiálke, či výrobnej hale. Je nutné zdôrazniť, že priemyselné priestory sa spravidla očisťujú od azbestu ťažšie, nakoľko je potrebné prihliadať na skutočnosť, že azbest bol vo väčšine prípadov poškodený mechanicky. Likvidácia azbestu v PREMYSELNÝCH STAVBÁCH môže preto prebiehať zdĺhavo a je nutné postupovať opatrne, v súlade so špecifickými postupmi.

LIKVIDÁCIA AZBESTU V EXTERIÉRI, INTERIÉRI

Likvidácia azbestu v EXTERIÉRI a INTERIÉRI sa realizuje podobne ako v prípade priemyselných stavieb doslova na mieru. Zvolený postup a následná likvidácia nebezpečného materiálu závisí v prvom rade od spôsobu použitia azbestu na danom mieste.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam sme schopní zlikvidovať azbest takmer z akýchkoľvek miest či priestorov, vrátane ťažko dostupných, či vysoko položených miest. Bezpečnosť a kvalita sú pre nás vždy prioritou.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O AZBESTE A JEHO LIKVIDÁCIÍ

V dnešnej dobe je už len pri počutí slova azbest každému jasné, že ide o látku zdraviu škodlivú. Nie vždy tomu však tak bolo. Azbest si po minulé roky našiel uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu. Najmä pokiaľ išlo o oblasť stavebníctva, kde mal zastúpenie pri výrobe stavebného materiálu, o čom sa presviedčame ešte i dnes. Nájsť ho je/bolo možné hlavne v tepelnoizolačných a elektroizolačných materiáloch, vo vnútorných priestoroch (interiérové priečky a obklady, stupačky) i vonkajších priestoroch (strešné krytiny a vonkajší nástrek), avšak hojne sa využíval aj pri výrobe ohňovzdorných textílií, či v brzdových doštičkách.

Najväčšie riziko pre naše zdravie spočíva v nebezpečenstve vdýchnutia drobných mikročiastočiek zo vzduchu. Azbestové vlákna sa uvoľňujú do ovzdušia pri akejkoľvek manipulácii a zásahoch (aj pri rekonštrukcii a búracích prácach), ale aj postupom času, kedy dochádza k opotrebeniu materiálu vplyvom zubu času (pri korózii) alebo poveternostných podmienok.  Pri neodbornej manipulácii či likvidácii azbestu sa tieto mikroskopické vlákna môžu dostať až do pľúc. Po vniknutí sa von už nedostanú, vzniká okolo nich zápal, hnisanie, mokvanie a jazvenie. Vzhľadom na škodlivé účinky azbestu následne dochádza u ľudí vystavených tomuto riziku k rakovine pľúc pomerne často. Všetky druhy azbestu sú karcinogény triedy 1.

Nebezpečenstvo spočíva nielen v karcinogénnosti azbestu, ale i v našej nevedomosti– neraz ani len netušíme, na akých bežných miestach sa azbest môže ešte aj dnes nachádzať: steny, strechy, podlahové kachličky, okenné zárubne, dvere, vetracie kanály, vodovody a potrubia, elektroinštalácia, dokonca aj nádobky splachovačov.

Vzhľadom na fakt, že likvidácia azbestu je zložitá a nebezpečná záležitosť z pohľadu bežného užívateľa, jeho odstránenie, ako aj skladovanie a následná likvidácia sú povolené vykonávať výlučne špecializovanými firmami, ktoré disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci sú odborne vyškolení. Ide o nebezpečný odpad a preto to nechajte na profesionálov. Vzhľadom k vysokej nebezpečnosti azbestového prachu nemožno iba vyliezť na strechu a starú strešnú krytinu z eternitu či staré potrubie len tak nahádzať do kontajnera. Pokuta za nelegálne likvidovanie nebezpečného odpadu sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.

Naša spoločnosť sa zaoberá likvidáciou azbestu, starého azbestového potrubia (stupačky). V našej ponuke nájdete tiež odstraňovanie azbestových – eternitových striech, krytín a akýchkoľvek materiálov obsahujúcich azbest.

Proces likvidácie azbestu pozostáva z viacerých fáz.

Na začiatku sa urobí odborný prieskum, ktorým sa zisťuje rozsah výskytu azbestu v budove (exteriéri) a následne sa vytvorí plán likvidácie azbestu, príp. materiálov s obsahom azbestu. Nasleduje získavanie potrebných povolení a dokumentácie nevyhnutnej pre začatie prác. Vytvorí sa hermeticky uzatvorené kontrolované pásmo, aby sa zabránilo úniku nebezpečných látok do ovzdušia. Azbest je odstraňovaný s najvyššou opatrnosťou, nebezpečný materiál sa zdemontuje a zabalí do hermeticky uzatvorených balíkov. Takto zbalený a stabilizovaný azbest je vyvezený na skládku nebezpečného odpadu. Na záver nasleduje dekontaminácia prostredia a odovzdanie zákazníkovi.

Používanie azbestu je na Slovensku, podobne ako v celej Európskej únii, prísne zakázané. Likvidácia a separácia azbestu je dnes nevyhnutnosťou.

Vedeli ste, že s azbestom sa môžete stretnúť takmer v každej budove, ktorá bola postavená pred rokom 1989? Ešte i dnes je prítomný na bežne dostupných miestach a neraz i v našich domovoch. Netreba preto podceňovať hrozivé účinky tohoto materiálu.

Je zrejmé, že i ten najpevnejší a najkvalitnejší materiál vplyvom času stráca svoju životnosť a funkčnosť. Čím je opotrebenie azbestu väčšie, tým je riziko uvoľňovania nebezpečných vlákien vyššie a automaticky rastie aj riziko ohrozenia nášho zdravia. Likvidácia azbestu musí prebehnúť na vysoko odbornej úrovni.

Cena za likvidáciu azbestových materiálov sa môže rôzniť, nakoľko sa odvíja od rôznych faktorov ako je veľkosť priestoru, nutnosť pristavenia pomocných lešení, vzdialenosť najbližšej skládky nebezpečného odpadu, atď.

Akékoľvek bližšie informácie o cenách Vám radi poskytneme telefonicky, e-mailom, alebo po odoslaní vyplneného formulára.

Naše služby a likvidáciu azbestu môžete využiť takmer na celom strednom Slovensku,  ako aj v mestách ako Bratislava, Trnava, Nitra a Trenčín. Naše služby a likvidáciu azbestu môžete využiť takmer na celom strednom a severnom Slovensku,  ako aj v mestách ako Bratislava, Trnava, Nitra a Trenčín ale aj Topoľčany, Nové Zámky, Levice a Žilina, Martin, Prievidza

Vŕtanie studne v Detve a okolí za výhodné ceny.