CENA & SLUŽBY NAVIGÁCIA

Likvidácia azbestového POTRUBIA v stupačkách

CENA OD 70,- Eur / byt

Vzhľadom na vysokú mieru rizika, ktoré vzniká pri likvidácii azbestu, je nevyhnutné vsadiť predovšetkým na bezpečnosť vykonávaných prác. Pri odbornej likvidácii azbestu z AZC stupačiek bytových domov je predovšetkým nutné zamedziť uvoľňovaniu azbestových vlákien do ovzdušia obytného priestoru. Je zrejmé, že ide o komplikovaný proces a aby sme vám priblížili, ako likvidácia azbestu našou spoločnosťou prebieha, priblížime si postup krok za krokom:

LIKVIDÁCIA AZBESTU Z AZC STUPAČIEK ZAHŔŇA:

 • V úvode je potrebné zabezpečiť potrebnú dokumentáciu, ktorá zahŕňa povolenie na demontáž a likvidáciu azbestu z AZC stupačiek /od RÚVZ/ a povolenie pre manipuláciu s odpadmi v AZC stupačkách /od Odboru starostlivosti o životné prostredie- OÚŽP/.
 • Následne dochádza k vytvoreniu vzduchotesného priestoru; pracovisko likvidácie azbestu sa oddelí od obývacích priestorov a inštaluje sa odsávací systém pre zachytávanie častíc azbestu vo vzduchu. Je aplikovaný penetračný postrek a vysávanie pracoviska techológiou HEPA, priemyselným vysávačom.
 • Prichádza k samotnej demontáži stupačky, ako aj k odstráneniu AZC potrubia a vymaneniu AZC materiálov z betónu. Azbestové materiály sa bezpečne uzatvoria do hermeticky uzatváraných PE vriec s príslušným označením a katalógovým číslom.
 • Pracovisko likvidácie azbestu sa opätovne povysáva a postrieka prípravkom pre zlepenie nebezpečných častíc azbestu vznášajúcich sa voľne vo vzduchu.
 • Kontrolným meraním v stupačkách za zistí /ne/prítomnosť azbestových vlákien vo vzduchu po demontáži, a to v zmysle nariadenia Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva (RÚVZ).
 • Materiál sa v závere odvezie na skládku nebezpečných odpadov TO a uhradí sa poplatok za skladovanie azbestu na skládke nebezpečných odpadov TO.

LIKVIDÁCIA AZBESTOVÝCH STRIECH (KRYTÍN)

CENA OD 9,- Eur / m2

Likvidácia azbestu musí prebiehať vždy v súlade s nariadeniami a je nevyhnutné prenechať ju na špecialistov aj vzhľadom na nebezpečenstvo spojené s týmto materiálom. Základným princípom odbornej likvidácie azbestovej krytiny zo striech je najmä zamedzenie uvoľnenia azbestových čiastočiek do voľného ovzdušia. Postupne vám predstavíme postup, ako likvidácia azbestu našou spoločnosťou prebieha:

LIKVIDÁCIA AZBESTOVÝCH STRIECH (KRYTÍN) ZAHŔŇA:

 • Na začiatku je potrebné zabezpečiť potrebnú dokumentáciu, ktorá zahŕňa povoleniena demontáž a likvidáciu azbestu z krytiny, striech /od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva/ a povolenie pre manipuláciu s odpadmi na strechách a krytinách /od Odboru starostlivosti o životné prostredie- OÚŽP/.
 • Následne dochádza k vytvoreniu vzduchotesného priestoru; pracovisko likvidácie azbestu sa oddelí od obývacích priestorov a inštaluje sa odsávací systémpre zachytávanie častíc azbestu vo vzduchu. Je aplikovaný penetračný postrek a vysávanie pracoviska techológiou HEPA, priemyselným vysávačom.
 • Prichádza k samotnej demontáži krytiny, strechy, ako aj k odstráneniu AZC potrubia a vymaneniu AZC materiálov z betónu. Azbestové materiály sa bezpečne uzatvoria do hermeticky uzatváraných PE vriecs príslušným označením a katalógovým číslom.
 • Pracovisko likvidácie azbestu sa opätovne povysávapostrieka prípravkom pre zlepenie nebezpečných častíc azbestuvznášajúcich sa voľne vo vzduchu.
 • Kontrolným meraním okolia krytiny, strechy za overuje /ne/prítomnosť azbestových vlákien vo vzduchu po demontáži, a to v zmysle nariadenia Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva (RÚVZ).
 • Materiál sa v závere odvezie na skládku nebezpečných odpadov TO a uhradí sa  poplatok za skladovanie azbestu na skládke nebezpečných odpadov TO.

CENA LIKVIDÁCIE & SLUŽBY

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu: